Sekurytyzacja aktywów

Sekurytyzacja aktywów to jedna z najszybciej rozwijających się form finansowania podmiotów gospodarczych. Polega na wyodrębnieniu aktywów z danej jednostki, przekazaniu ich dla specjalnie utworzonej spółki, która emituje na jej podstawie papiery wartościowe, zamianie niepłynnych aktywów na zbywalne papiery wartościowe, a następnie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych przyszłymi dochodami. Najczęściej sekurytyzowane aktywa to: zabezpieczone kredyty konsumpcyjne, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, wierzytelności leasingowe, należności z kart kredytowych, kredyty studenckie objęte gwarancjami rządowymi.

Najczęściej spotykana forma sekurytyzacji określana jest jako „prawdziwa sprzedaż” (true sale). Polega ona na całkowitym transferze aktywów przez inicjatora do specjalnie w tym celu utworzonej nowej spółki, określanej mianem spółki specjalnego przeznaczenia (SSP). Działalność SSP jest ograniczona do nabywania aktywów i ich finansowania przez emisje papierów dłużnych. SSP za pośrednictwem agenta (czyli banku) emituje papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i plasuje je na rynku finansowym. W ten sposób zdobywa środki pieniężne, które przekazuje inicjatorowi procesu restrukturyzacji. Artykuł powstał we współpracy z portalem http://goinweb.pl/

Środki pieniężne otrzymywane z tytułu posiadanych aktywów są przekazywane inwestorom. Może się to odbywać w dwojaki sposób:

– koncepcja pass-through – wpływające do spółki środki pieniężne są automatycznie przekazywane nabywcom papierów wartościowych,

– koncepcja pay-through – spółka celowa dokonuje zmiany struktury wpływających środków pieniężnych, dostosowując kwoty i terminy wypłat do potrzeb inwestorów.

Korzyści płynące z sekurytyzacji aktywów

Sekurytyzacja wiąże się z określonymi korzyściami, które można rozpatrywać z punktu widzenia:

  1. Inicjatora (przedsiębiorstwa):

– daje możliwość alternatywnego finansowania bieżącej działalności operacyjnej,

– nie ma konieczności ponoszenia kosztów finansowych

– otrzymanie gotówki w miejsce niepłynnych aktywów zwiększa płynność finansową, poprawia się współczynnik wypłacalności,

– pozyskane środki pieniężne mogą zostać wykorzystane na ekspansję bieżącej działalności gospodarczej, poprawę konkurencyjności, zdobycie nowych rynków zbytu,

– daje szansę na poprawę rentowności i efektywności,

– rośnie udział kapitałów własnych w pasywach i poprawia się struktura finansowania aktywów,

– zmniejszają się wskaźniki zadłużenia

  1. Organizatora (banku),

– uzyskuje on dochody w formie opłat i prowizji od inicjatora z tytułu organizacji programu sekurytyzacji,

– uzyskuje prowizję i opłaty za przygotowanie emisji dłużnych papierów wartościowych dla SSP,

– wspierając płynność rynku wtórnego, bank może uzyskać dochody z tytułu różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży papierów dłużnych,

– pobiera prowizję za gotowość do gwarantowania emisji,

– realizacja rentownych, bezpiecznych emisji poprawia wizerunek i pozycję banku.

  1. Inwestorów.

– inwestycja w papiery wartościowe jest bezpieczna,

– rentowność inwestycji jest wyższa w porównaniu z kredytami bankowymi lub obligacjami skarbowymi,

– emitowane papiery wartościowe są papierami o stałej stopie procentowej, eliminującymi ryzyko wahań stóp procentowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here